top of page

ALgemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 

1.1     In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

(i) Bezoeker: degene die een Ticket voor het Evenement bestelt, koopt en/of reserveert; 

(ii) Entreegelden: prijs van Tickets, exclusief eventuele extra kosten; 

(iii) Evenement: het evenement, de beurs, het congres of anderszins dat door Organisator wordt georganiseerd; 

(iii) Locatie: locatie waar het Evenement plaats vindt: 

(iv) Organisator: SNiKHEET-Events, statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 72628227, BTW nummer: NL859179801B01; 

(v) Overeenkomst: de betreffende Overeenkomst tussen Organisator en Bezoeker inzake het al dan niet tegen betaling leveren van diensten in verband met het Evenement; 

(vi) Ticket: het toegangsbewijs tot het Evenement; 

(vii) Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden voor Bezoekers van het Evenement dat door SNiKHEET-Events wordt georganiseerd; 

(viii) Website: een door Organisator dan wel een door hem ingeschakelde derde geëxploiteerde Website waarop informatie over het Evenement te verkrijgen is en/of Tickets besteld, gekocht en/of gereserveerd kunnen worden. 

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Organisator en de Bezoeker. Tenzij anders bepaald kunnen derden aan deze Voorwaarden geen rechten ontlenen. In zaken waarin deze Voorwaarden niet voorzien, beslist Organisator. 

1.3 Deze Voorwaarden gelden ook indien de Overeenkomst tot stand komt door tussenkomst van een derde, die door Organisator is aangewezen als bemiddelaar bij het aanbieden, verkopen, maken van reserveringen van Tickets. 

ARTIKEL 2. DATA, DUUR EN RECHT OP ANNULERING 

2.1 Organisator stelt de Locatie, de prijs van de Tickets en de data waarop de Bezoeker het Evenement kan bezoeken per Evenement nader vast. 

2.2 Indien naar het oordeel van Organisator bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen dan wel in geval van overmacht, kan Organisator de vastgestelde data en/of de Locatie wijzigen, dan wel besluiten het Evenement geen doorgang te doen vinden. Indien het Evenement wordt verschoven naar een andere datum blijft het Ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht Bezoeker alsdan het Evenement niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn Ticket binnen twee weken na melding door Organisator van verplaatsing van het Evenement in te leveren tegen restitutie van de vergoeding die op het Ticket is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd eventuele service- en/of transactiekosten) die Bezoeker via de Website heeft betaald. 

2.3 In geen geval heeft de Bezoeker jegens de Organisator alsdan enig recht op enigerlei schadevergoeding in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel doen gelden. 

2.4 Alle informatie over het Evenement en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor, die door de Organisator aan de Bezoeker wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen verstrekt. 

2.5 Speciale wensen, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten aanzien van plaatsen geschikt voor rolstoelen en/of de begeleiding door SOHO-honden, dienen voorafgaand aan het reserveren van een Ticket per e-mail kenbaar te worden gemaakt. De mogelijkheid om deze wensen te realiseren is onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid voor rolstoelen geschikte plaatsen en de mogelijkheden van de Locatie. 

 

ARTIKEL 3. TICKETS EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

3.1 Door reservering van Tickets door de Bezoeker door koop aan de kassa op Locatie dan wel middels andere wegen zoals via de Website komt nog geen Overeenkomst tot stand. De Overeenkomst komt pas tot stand indien en zodra de Organisator (autorisatie van) de betaling door Bezoeker heeft ontvangen dan wel indien Bezoeker bij de kassa van het Evenement een Ticket heeft gekocht en betaald. 

3.2 Betaling van de Entreegelden en alle overige door Bezoeker verschuldigde kosten wordt gedaan, eventueel middels een door Organisator ingeschakelde derde, aan Organisator. Naast de aanschaf van een Ticket bij de kassa van het Evenement is aanschaf van een Ticket eveneens online mogelijk via de Website, waarbij uitsluitend betaald kan worden via iDeal of op andere door Organisator bekend te maken wijze. 

3.3 De Bezoeker kan de Overeenkomst niet annuleren, tenzij daar specifieke afspraken over zijn gemaakt. 

3.4 Een Ticket kan bestaan uit een door of vanwege de Organisator verstrekt document of een door of vanwege de Organisator verstrekte QR code. De QR code is een unieke code. Het Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. 

3.5 De Tickets zijn en blijven eigendom van Organisator. Het Ticket geeft de houder recht op bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van dit Ticket ook de rechthebbende daarop (de Bezoeker) is. Organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige Tickets nadere controle te verrichten. Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Organisator dan wel een door de Organisator ingeschakelde derde verstrekte Ticket. Vanaf het moment dat het Ticket aan Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op hem/haar het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket. 

3.6 Het Ticket dat bestaat uit een QR code wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan Bezoeker verstrekt. De Organisator dient ervoor zorg te dragen dat dit Ticket via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Organisator kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte Ticket noch de ontvangst van het Ticket garanderen. 

3.7 Bezoeker is gehouden om het Ticket voor het Evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, tenzij Partijen daar afspraken over hebben gemaakt, bijvoorbeeld ten behoeve van een actie waarbij Tickets worden weggegeven. 

 

ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID 

4.1 Organisator is niet aansprakelijk voor (i) schade, direct of indirect geleden door Bezoeker, (ii) gevolgschade, (iii) letselschade en (iv) schade door diefstal of verlies, vernieling of welke oorzaak dan ook tenzij hen ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van Organisator komt. 

4.2 Indien in rechte wordt vastgesteld dat Organisator aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, dan is deze beperkt tot de daadwerkelijk door Bezoeker geleden, en door de verzekering van Organisator uitbetaalde directe schade. Indien geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Organisator beperkt tot maximaal €250,=. 

4.3 Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Organisator gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van Organisator, tekortschieten van door Organisator ingeschakelde sprekers dan wel andere toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid, productieverbod, slecht weer, brand en explosie. 

4.4 Organisator is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen in de ruimste zin des woords van Bezoeker. Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het Evenement, geschiedt door Bezoeker voor eigen risico, in die zin dat Organisator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijvoorbeeld gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke of psychische stoornissen. 

 

ARTIKEL 5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN BEELD- EN FILMOPNAMEN 

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Evenement, de naam, de (beeld)merken en de eventuele tekst en (reclame)muziek van het Evenement berusten bij Organisator. Het is Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator. 

5.2 Bezoeker is zich ervan bewust en stemt ermee in dat Organisator, beeld en/of geluidsopnamen zal (laten) maken, waaronder mogelijk van Bezoeker zelf, en dat Organisator deze opnamen openbaar kan (laten) maken en/of anderszins zal (laten) gebruiken, waaronder begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot het publiceren in een door Organisator uitgegeven tijdschrift en/of door haar geëxploiteerde website en/of enige andere publicatie op welk medium dan ook in het kader van promotiedoeleinden van Organisator, het Evenement en/of derden (zoals partners, adverteerders of sponsors van Organisator en het Evenement). 

 

ARTIKEL 6. GEDRAGSREGELS 

6.1 Bezoeker wordt geacht zich tijdens het Evenement met respect op te stellen jegens andere bezoekers, exploitanten en Organisator. Organisator is niet aansprakelijk voor het handelen van Bezoeker. Bij wangedrag, is Organisator bevoegd om Bezoeker per direct uit te sluiten van het Evenement en heeft Organisator het recht om eventuele schade op hem/haar te verhalen. 

6.2 Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Organisator, de Locatie, de brandweer en andere bevoegden. 

 

ARTIKEL 7. PRIVACY 

7.1 SNiKHEET-Events respecteert de privacy van Bezoekers. Persoonlijke gegevens van Bezoekers die online een Ticket hebben gekocht, worden door SNiKHEET-Events dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SNiKHEET-Events houdt zich aan de Telecommunicatiewet, de Algemene Verordening Gegevens bescherming en andere toepasselijke privacy-gerelateerde wet- en regelgeving. 

 

ARTIKEL 8. AANVULLENDE BEPALINGEN 

8.1 Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden. 

8.2 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. 

bottom of page